Bilimsel Program

  Salon A   Salon B
09.00-10.30 Yönetim Kurulu Toplantısı    
10.30-12.00 Yeterlilik sınavı    
13.00-18.00 Fetal Ekokardiyografi Kursu   Uygulamalı 3 boyutlu modeller ile cerrahi teknikler kursu (Taussig-Bing Anomalisinde Cerrahi)
13.00-13-15 AÇILIŞ   AÇILIŞ
OTURUM I Fetal Ekokardiyografi Temel İlkeler OTURUM I Taussig Bing Anomalisi: Görüntüleme ve Cerrahi
13.15-13.30 Normal fetal kardiyak anatomi ve tarama kesitleri 13.15-13.35 Taussig-Bing anomalisinde ekokardiyografik morfolojik korelasyonlar
13.30-13.45 Dört oda kesiti: Aks, boyut, şekil ve fonksiyon 13.35-13.55 İleri görüntüleme teknikleri ve 3 boyutlu modelleme
13.45-14.00 Situs anomalileri ve heterotaksiler 13.55-14.15 Cerrahi teknikler
14.00-14.15 Fetal kalp yetersizliğini değerlendirmede kullanılan temel yöntemler: Fetal kardiyak Doppler ve kardiyovasküler profil    
14.15-14.30 Tartışma 14.15-14.30 Tartışma
14.30-14.45 KAHVE ARASI 14.30-14.45 KAHVE ARASI
OTURUM II Fetal Kardiyak Anomaliler OTURUM II 3 boyutlu basılmış modellerde Uygulamalı Eğitim  
14.45-15.00 Dört oda kesiti anomalileri   3 boyutlu baskı ile hazırlanmış kalp modellerinde cerrahi teknik çalışması
15.00-15.15 Konotrunkal anomaliler    
15.15-15.30 3 damar-trakea anomalileri    
15.30-15.45 Aortik ark anomalileri    
15.45-16.00 Tartışma    
16.00-16.15 KAHVE ARASI    
OTURUM III Hasta Başı Uygulamalı Eğitim ve Prenatal Konsültasyon Uygulaması    
16.15.16.30 Prenatal Konsültasyon Uygulaması    
16.30-17.00 Barkovizyon ile fetal ekokardiyografik sistemik tarama (canlı uygulama)    
17.00-18.30 Cihaz başlarında gruplar halinde bireysel uygulama    
  Salon A Salon B Salon C
08.30-09.00 Açılış Konuşması:
09.00-09.30 KONFERANS
09.30-10.30 Doğuştan Kalp Hastalıklarında 3 Boyutlu Modelleme ve Uygulamaları    
  Doğuştan Kalp Hastalıklarında 3 Boyutlu Modellemede Teknik Alt Yapı    
  Eğitim ve Klinik Uygulamalarda 3 Boyutlu Modelleme    
  Cerrahi Planlama ve Simülasyonda 3 Boyutlu Modelleme    
10.30-11.30 Sözel Sunumlar1 Sözel Sunumlar2 Sözel Sunumlar3
11.30-12.00 ÇAY KAHVE ARASI    
12.00-13.00 Son kılavuzlar eşliğinde enfektif endokardit Erişkin yaşta nativ aort kapak anomalilerine ve aortopatilere yaklaşım  
  Enfektif endokardit epidemiyolojisinde son durum ve risk etkenleri Aort kapak morfolojisi ve tanıda görüntüleme yöntemleri  
  Enfektif endokarditte tanı ve kardiyak tutulumun değerlendirilmesi Aortopatiler; nedenler ve tedavi endikasyonlarında güncel yaklaşımlar  
  Enfektif endokardit tedavisinde cerrahi endikasyon ve seçenekler Aort kapak hastalıklarında tedavide güncel girişimsel yöntemler (TAVI)  
  Enfektif endokardit profilaksi uygulamalarında Türkiye ve dünya verileriyle son durum. Aortopatilerde cerrahi tedavide güncel yaklaşımlar  
13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14.00-15.00 Girişimsel Kardiyolojide tartışmalı konular GENÇ AKADEMİ 1  
  Sinüs venosus ASD’de transkateter tedavi tercih ederim/cerrahi tercih ederim    
  Perimembranöz VSD’leri transkateter kapatırım/cerrahiye veririm    
15.00-15.30 UYDU SEMPOZYUM  
15.30-16.00 ÇAY KAHVE ARASI    
16.00-17.00 Doğuştan Kalp Hastalıklı Olgularda Postoperatif Dönemde Kritik Durumlarda Kalp Debisinin Düzenlenmesi ICD Tedavisinde Güncellemeler   
  Oliguri/Anuride Yeterli Diürez Hedefi İçin Neler Yapalım? Doğuştan kalp hastalıklarında ICD  
  Düşük Debili ve Taşikardili Olgularda İnotrop Seçimini ve Azaltılmasını Nasıl Yapalım? Genetik aritmilerde ICD  
  Postoperative Erken Dönemde İkilemler: Vazopressör ve Beta Bloker Kullanımı Kardiyomiyopatilerde ICD  
    Cerrahi ICD Uygulamaları  
17.00-18.00 Aort kapak cerrahisinde güncel yaklaşımlar Yenidoğan Yoğun Bakımda Bir Kardiyolog  
  Mekanik ve bioprotez kapaklar Duktusu açık mı? hemodinamik olarak anlamlı mı? kapatalım mı?  
  Ross prosedürü Persistan pulmoner hipertansiyon yönetimi  
  Ozaki prosedürü Hedefe yönelik neonatal ekokardiyografi eğitimi  
  Kapak tamir teknikleri    
18.00-18:30 Yoğun Bakım Çalışma Grubu Toplantısı Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı Pulmoner Hipertansiyon ve Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu
  Salon A Salon B Salon C
07.30-08.00 Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Erişkin DKH Çalışma Grubu Toplantısı Fetal Kardiyoloji Çalışma Grubu
08.00-09.00 Sağ ventrikül patolojilerinde multimodalite görüntüleme Hipoplastik sol kalp sendromu: İntrauterin tanı, takip ve yönetim  
  Sağ ventrikül patolojilerinde güncel ekokardiyografik değerlendirme yöntemleri Embriyoloji ve patofizyoloji                      
  Sağ ventrikül patolojilerinin kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi ve güncel uygulama alanları Prognostik belirteçler  
  Sağ ventrikül patolojlerinde 3 boyutlu baskı ile modellemenin kullanımı İntrauterin girişimsel tedaviler için hasta seçimi  
    Maternal hiperoksijenizasyon (Tanı ve tedavi uygulamaları)  
09.00-10.00 Sözel Sunumlar4 Sözel Sunumlar5 Sözel Sunumlar6
10.00-10.30 ÇAY-KAHVE ARASI    
10.30-11.30 İntakt ventriküler septumlu pulmoner atrezi Sporcu değerlendirmesinde sık karşılaşılan sorunlarda risk değerlendirilmesi  
  Prenatal prognoz öngörme ve prenatal girişimsel tedavi için hasta seçimi Yapısal olarak “normal” kalpte ventriküler erken vurular  
  1,5 ventrikül mü, 2 ventrikül mü karar verirken multimodalite görüntüleme? Mitral kapak prolapsusu ve hafif mitral kapak yetersizliği  
  Sağ ventriküle bağımlı koroner dolaşım nedir/ ne değildir? Biküspid aort kapak  
  Hangi hastaya cerrahi? Seçenekler? Sporcu değerlendirilmesinde efor testi kime yapılmalı, nasıl değerlendirilmeli?  
11.30-12.00 UYDU SEMPOZYUM  
12.00-13.00 Subaortik darlıklar Stent sonrası cerrahi işlemlerde yaşanan sorunlar  
  Morfolojik ekokardiyografik korelasyonlarla tanımlama ve tipleri Duktus bağımlı pulmoner dolaşımda stent sonrası cerrahi  
  Ameliyat seçenekleri Duktus bağımlı sistemik dolaşımda stent sonrası cerrahi  
  Uzun dönem izlemde karşılaşılan sorunlar Koarktasyon stentleri sonrası cerrahi  
  Yeniden girişimler Stent uygulamalarında komplikasyonlardan kaçınmak  
13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14.00-15.00 Girişimsel kardiyolojide tartışmalı konular GENÇ AKADEMİ 2  
  Preterm PDA’da kapatma için ilk tercih: Cerrahi olmalı /Transkateter olmalı    
  Kritik aort kapak darlığı: İlk tercih balon valvüloplasti/her zaman cerrahi tercih edilmeli    
15.00-16.00 Doğuştan kalp hastalıklarında hibrid girişimler Ani kardiyak arrest/ölüm: Sahada birincil ve ikincil korunma  
  Perventriküler VSD kapatılması Birincil korunma uygulamaları  
  Hibrid pulmoner kapak replasmanı İkincil korunma uygulamaları (Risk altındaki çocuk yakınlarının ve toplumun temel yaşam desteği eğitimleri/AED)  
  Diğer hibrid girişimler ve gelecek Okullarda temel yaşam desteği eğitimi  
16.00-16.30 ÇAY-KAHVE ARASI    
16.30-17.30 Heterotaksilerde tek ventrikül ve çift ventrikül yaklaşımları Genetik testler: kime, hangi test, ne zaman? Klinik gidiş ve tedaviye etkileri  İnteraktif zorlu fetal olgular
  Tanıda ekokardiyografi, MR ve BT’nin yeri Aorta genişlemeleri Olgu 1
  Tek ventrikülde cerrahi zorluklar Herediter aritmiler Olgu 2
  Çift ventrikülde cerrahi yaklaşımlar Kardiyomiyopatiler ve doğuştan kalp hastalıkları Olgu 3
  Uzun dönem izlem ve yaşam kalitesi Genetik sonuçların yorumu ve sahada yaşanan sorunlar Olgu 4
17.30-18.30 Sözel Sunumlar7 Sözel Sunumlar8 Sözel Sunumlar9
  Salon A Salon B Salon C
08.00-08.30 Aritmi Çalışma Grubu Toplantısı Edinsel Çalışma Grubu Toplantısı Cerrahi Çalışma Grubu Toplantısı
08.30-09.30 Sözlü Sunumlar10 Sözlü Sunumlar11 Sözlü Sunumlar12
09.30-10.30 Komplet AVSD: Sorunlu alanlar Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda yenilikler  
  Fallot tetralojisi ve AVSD: Cerrahi teknikler Tanı algoritmasında neler değişti?  
  Unbalanced AVSD: Cerrahi karar ve teknikler Prognoz değerlendirmede neler değişti?  
  Cerrahi sonrası izlemde karşılaşılan sorunlar ve yeniden girişimler İlaç tedavisinde neler değişti?  
    Girişimsel ve cerrahi yaklaşımlarda neler değişti  
10.30-11.00 ÇAY-KAHVE ARASI    
11.00-12.00 Kateter laboratuarında kâbus olgular Cerrahi Video Sunumları Etkileşimli Aritmi ve Elektrofizyoloji Olgu Sunumları
12.00 KAPANIŞ